Om oss

Stavne Arbeid og Inkludering tilbyr tiltak rettet mot Trondheims innbyggere som av ulike grunner ikke har tilknytning til arbeidslivet.

Stavne Arbeid og Inkludering har rundt 65 ansatte med kompetanse innen flere fagområder. Vårt formål er å skape muligheter for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. For å få til et godt resultat, samarbeider vi med næringslivet, NAV og andre aktuelle aktører.

NAV

Stavne Arbeid KF er godkjent leverandør av arbeidsmarkedstiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt Arbeid (VTA).
NAVs retningslinjer for AFT og VTA regulerer både innholdet i tiltakene og hvem som kan benytte tilbudet. NAV er en viktig samarbeidspartner både i gjennomføring og utvikling av tiltakene.

Trondheim kommune

Stavne Inkludering KF inngår i Trondheim kommunes tjenestetilbud innen Helse og velferd. Stavne Inkludering KF er en viktig aktør for å gi de av byens innbyggere som står lengst unna arbeid en mulighet til å få tilhørighet i arbeidslivet.

Stavne Arbeid og Inkludering har en egen produksjon av varer og tjenester. Vi påtar oss ulike oppdrag for vår eier Trondheim kommune og andre aktører både offentlig og privat, og selger våre produkter ute i markedet.

Stavne Arbeid KF er sertifisert innen kvalitetssikringssystemet Equass (Europian Quality of social services) som er et europeisk kvalitetssystem for velferdssektoren. Vi er også sertifisert som Miljøfyrtårn. Stavne følger regelverket og de krav til personvern som følger av GDPR, og har en egen personvernerklæring.

Verdigrunnlag

Stavne Arbeid og Inkludering bygger sitt arbeid på et humanistisk verdigrunnlag som innebærer en tro på at alle mennesker har ressurser i seg til personlig vekst. Vårt menneskesyn og etiske verdier er kanskje det som innvirker mest på den måte vi møter og behandler mennesker på.

Du kan lese mer om Stavne Arbeid og Inkluderings målstruktur og verdier i strategidokumentet for foretakene.

Verdier

Solid - vi leverer kvalitet
Raus - vi bryr oss
Spenstig - vi går nye veier

Brukerråd

Gjennom brukerråd får Stavne Arbeid og Inkluderings tjenestemottakere innflytelse på innhold og kvalitet i tilbudet vårt. Brukerråd er rådgivende organ for daglig leder. Brukerråd møtes fast fire ganger i året, og har i tillegg et årlig møte med styret.

Brukerråd består av valgte brukerrepresentanter fra de ulike avdelingene på Stavne. Medlemmer av brukerråd er:  
Stig Alstad, VTA
Anders Aftret, VTA (vara)
Helene Barø, Dagsverket
Bobo A. Edelsten, Dagsverket (vara)
Gøran Sletvik, Brygga
Magnus Mauseth, AFT
Ailin Norman, AFT
Paulina Hofset, administrasjon
Hrønn Thorisdottir, administrasjon

Stavne Arbeid og Inkludering oppdrag

Vedtektene for Stavne Arbeid KF og Stavne Inkludering KF er fastsatt av bystyret i Trondheim den 2. desember 2022, hvor organisering og innhold i bedriften er beskrevet. Formålet med driften av foretakene finnes i vedtektenes §2, og er som følger:

Foretakene har som formål å gi arbeidsrettede tilbud til personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.

Foretakene skal tilrettelegge for at deltakerne kan utvikle sine ressurser og sin kompetanse ut fra målsetting om formidling til eller deltakelse i ordinært arbeidsliv eller utdanning.

Attføring og varig tilrettelagt arbeid skal være primærvirksomheten til Stavne Arbeid KF.

Foretaket Stavne Arbeid KF er godkjent tiltaksarrangør for NAV og drifter tiltak for Trondheim kommune.

Stavne Inkludering KF skal være en aktiv samarbeidspartner for eier Trondheim kommune i kommunens helse- og inkluderingsarbeid.

Foretakene kan også utvikle og drifte tiltak på oppdrag fra andre aktører som Statlige direktorat og Fylkeskommunen og Stavne Inkludering KF være en aktør i markedet for arbeidsinkludering forøvrig.

Styret ved Stavne Arbeid og Inkludering

Foretakene har felles styre med 9 representanter, hvorav 5 er oppnevnt av Bystyret i Trondheim, og 2 av de ansatte ved Stavne Arbeid og Inkludering

I styrets møter har Kommunedirektøren i Trondheim kommune fast observatørstatus. I inneværende periode er det rådgiver Kirsti Buseth som har denne funksjonen.

Styrets sammensetting er:

 • Sissel Trønsdal  - styreleder

 • Christianne Bauck-Larssen - nestleder

 • Inge Bjørnebekk  - styremedlem

 • Harald Sigurdson  - styremedlem

 • Mia Småvik Rørdal  - styremedlem
  Kirsti Tømmervold - styremedlem
  Øyvind Hognestad Karlsen - styremedlem

 • Heidi Nordnes (ansatt) - styremedlem

 • Katrine Nesset Pollen (ansatt) - styremedlem