Om oss

Stavne Arbeid og Inkludering KF er en tradisjonsbærer av tiltak rettet mot de av Trondheims innbyggere som av ulike grunner står utenfor arbeidsmarkedet.

Stavne Arbeid og Inkludering KF har rundt 60 ansatte med høy kompetanse innen flere fagområder. Vi er kvalitetsbevisste, og tilbyr våre tjenestemottakere alle tilgjengelige muligheter for å klare seg i ordinært arbeid- og samfunnsliv. For å få til et godt resultat, har vi etablert et nært samarbeid med næringslivet og andre faginstanser.

NAV

Stavne Arbeid KF er godkjent leverandør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. Våre arbeidsmarkedstiltak AFT og VTA har egne retningslinjer, både om hvem som kan søkes inn til tiltakene, og krav til innhold i tiltaket. Stavne Arbeid KF forplikter som tiltaksleverandør å etterleve kravene fra NAV.

Trondheim kommune

Som kommunalt foretak inngår vi i Trondheim kommunes tjenestetilbud innen Helse og velferd. Stavne Arbeid og Inkludering KF er en viktig aktør for å gi de av byens innbyggere som står lengst fra arbeidslivet en mulighet til å få tilhørighet i arbeidslivet.

Stavne Arbeid og Inkludering KF har en egen produksjon av varer og tjenester. Vi påtar oss ulike oppdrag for vår eier Trondheim kommune og andre aktører både offentlig og privat, og selger våre produkter ute i markedet.

Stavne Arbeid KF er sertifisert innen kvalitetssikringssystemet Equass (Europian Quality of social services) som er et europeisk kvalitetssystem for velferdssektoren. Vi er også sertifisert som Miljøfyrtårn. Stavne følger regelverket og de krav til personvern som følger av GDPR, og har en egen personvernerklæring.

Verdigrunnlag

Stavne Arbeid og Inkludering KF bygger sitt arbeid på et humanistisk verdigrunnlag som innebærer en tro på at alle mennesker har ressurser i seg til personlig vekst. Vårt menneskesyn og etiske verdier er kanskje det som innvirker mest på den måte vi møter og behandler mennesker på.

Du kan lese mer om Stavne Arbeid og Inkluderings målstruktur og verdier i strategidokumentet for foretaket.

Verdier

Solid - vi leverer kvalitet
Raus - vi bryr oss
Spenstig - vi går nye veier

Brukerråd

Gjennom brukerråd får Stavne Arbeid og Inkludering KFs tjenestemottakere innflytelse på innhold og kvalitet i tilbudet vårt. Brukerråd er rådgivende organ for daglig leder. Brukerråd møtes fast fire ganger i året, og har i tillegg et årlig møte med styret.

Brukerråd består av valgte brukerrepresentanter fra de ulike avdelingene på Stavne. Medlemmer av brukerråd er:  

Stig Alstad, VTA
Esther Johanne Lie, AFT
Tom Vaabenø, AFT
Henrik Gulliksrud, Brygga
Helene Barø, Dagsverket

Stavne Arbeid og Inkludering KFs oppdrag

Stavne Arbeid og Inkludering KFs vedtekter er fastsatt av bystyret i Trondheim, hvor organisering og innhold i bedriften er beskrevet. Formålet med driften av Stavne Arbeid og Inkludering KF finnes i vedtektenes §2, og er som følger:

Foretaket har som formål å gi arbeidsrettede tilbud til personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.

Foretaket skal tilrettelegge for at deltakerne kan utvikle sine ressurser og sin kompetanse ut fra målsetting om formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning.

Attføring og varig tilrettelagt arbeid skal være foretakets primærvirksomhet.

Foretaket er godkjent tiltaksarrangør for NAV og drifter tiltak for Trondheim kommune. Foretaket kan også utvikle og drifte tiltak på oppdrag fra andre aktører som Statlige direktorat og Fylkeskommunen.

Styret ved Stavne Arbeid og Inkludering KF

Styret har 7 representanter, hvorav 5 er oppnevnt av Bystyret i Trondheim, og 2 av de ansatte ved Stavne Arbeid og Inkludering KF.

I styrets møter har Kommunedirektøren i Trondheim kommune fast observatørstatus. I inneværende periode er det rådgiver Kirsti Buseth som har denne funksjonen.

Styrets sammensetting er:

  • Sissel Trønsdal (Ap) - styreleder

  • Christianne Bauck-Larssen (H) - nestleder

  • Inge Bjørnebekk (FrP) - styremedlem

  • Harald Sigurdson (SV) - styremedlem

  • Mia Småvik Rørdal (R) - styremedlem

  • Heidi Nordnes (ansatt) - styremedlem

  • Katrine Nesset Pollen (ansatt) - styremedlem